1 - Política de privacitat

Flat Cat Digital Creations SL informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clientes que puguin ser demanats per la navegació o contractació de serveis mitjançant el seu lloc web.
En aquest sentit, Flat Cat Digital Creations SL garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, per el que s’aprova el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
L’ús d’aquesta web implica la acceptació d’aquesta política de privacitat.

2 - Recollida, finalitat y tractament de dades

Flat Cat Digital Creations SL té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que puguin dur-se a terme, be sigui a través l’enviament de correu electrònic o al complimentar els formularis inclosos en el lloc web. En aquest sentit, Flat Cat Digital Creations SL serà considerada com a responsable des les dades recaptades mitjançant els medis anteriorment descrits.
A la vegada, Flat Cat Digital Creations SL informa els usuaris de que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: l’atenció de sol·licituds realitzades per els usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.
Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzemament, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.
Totes les dades personals, que siguin recollides mitjançant el lloc web de Flat Cat Digital Creations SL, i per tant tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades en els fitxers declarats davant l’Agencia Española de Protección de Datos por Flat Cat Digital Creations SL.

3 - Comunicació de informació a tercers

Flat Cat Digital Creations SL informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, amb la excepció de que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest darrer cars, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Flat Cat Digital Creations SL disposi del consentiment exprés de l’usuari.

4 - Drets dels usuaris

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de dretes relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

En tant les dades de l’usuari son objecte de tractament per part de Flat Cat Digital Creations SL. Els usuaris podran exercir les drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el previst a la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.
Per fer us de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Flat Cat Digital Creations SL, Carrer: Mare de Déu de Montserrat 108, 2º 1ª, Codi postal: 08840, Ciutat: Viladecans, Província: Barcelona o la adreça que sigui substituïda en el Registro General de Protección de Datos. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.
L’exercici de drets haurà de fer-se pel propi usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat. En tal cas, haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.